mooizeelsthouwenzo !

Home » Inbox

zienswijze Slot-Oost 1

zienswijze Slot Oost 2

ingezonden, plaatsing in Veldhoven Weekblad geweigerd

ingezonden ED 6-2-2021  onverkort

Commotie in Zeelst
Aan de uiterste rand van Zeelst, noordoostelijk direct grenzend aan Eindhoven heeft de
gemeente Veldhoven plannen voor de vestiging van 2 fastfoodrestaurants: ‘Kentucky Fried
Chicken’ en 'Domino’s Pizza’. Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage. Inwoners
kunnen hun bezwaren indienen. En die zijn er!
Het plan zou bijdragen aan de ‘sociale cohesie in de kernen’ van Veldhoven, aan de
‘leefbaarheid’ en een betere ‘leefomgeving’. Ook zou het een ‘additionele waarde hebben
op kantoren, cultuur en toerisme’.
Hierbij trekken de inwoners van Zeelst hun wenkbrauwen op. De verwachte klandizie zou
komen uit Brainport, de ‘Bunker’ van de Technische Universiteit in Eindhoven, het
Stationsdistrict, het Philips Lighting district, Strijp-S, de te verwachten toeristische
trekpleister ‘Evoluon', de P+R in Eindhoven, Eindhoven Airport, het bedrijventerrein de
Hurk/Croy, het winkelcentrum de Hurk, het aan de andere kant van de weg gelegen hotelrestaurant
‘Campanile’, de nieuwbouwwijk Meerhoven, de bezoekers van het Shell
tankstation, en de te verwachten bevolkingsgroei in Eindhoven en Veldhoven. De inwoners
van Zeelst zijn er stil van. Zo’n belangrijk plekje in de wereld, wie had dat gedacht.
In tegenstelling tot de opvatting van de gemeente vinden zij deze ontwikkeling zeker wél
een aantasting van hun woon- en leefklimaat. Het oude dorpsgevoel onder de
Zeelstenaren is nog intact en verdraagt zo’n inbreuk niet. Niet aan hun ‘Poort naar Zeelst’!
Ook waarschuwen zij voor de gevolgen van het ongetwijfeld toenemen van het
autoverkeer tot diep in de nacht. De verkeersveiligheid op de (te) kleine rotonde aan de
Kruisstraat is in het geding. Hier komen namelijk de z.g ‘Drive Thru’s’ op uit: alle
bezoekers van de restaurants moeten 4 keer het fietspad kruisen! De ervaring leert nu al
dat automobilisten geen of onvoldoende rekening houden met de snelle elektrische
fietsers die gebruik maken van de ‘Slowlane’, het fietspad dat onderdeel uitmaakt van het
interlokale fietsnetwerk. Zij hebben op deze rotonde voorrang en dat némen ze ook.
Volgens de gemeente is er echter geen enkel probleem met de verkeersveiligheid.
En, héél belangrijk, zijn de bezwaren die de gezondheid betreffen.
Het rapport spreekt van een winstgevende doelgroep die wordt omschreven als, ‘jonge
gezinnen met een hoog inkomen die vaak buitenshuis consumeren’, een ‘dominant profiel
van jong volwassenen tussen de 25 en 45 jaar'.
Men gaat volkomen voorbij aan de waarschuwingen van artsen en onderzoekers in
krantenberichten, op TV en op Social Media. Hun verwachting is dat over 10 - 20 jaar
obesitas volksziekte nummer 1 is onder kinderen, volwassenen en ouderen. Dit heeft grote
gevolgen voor henzelf en de maatschappij. Fastfood wordt als een van de grote
boosdoeners genoemd.
De gemeente Veldhoven verkeert in de luxe positie dat de grond juridisch gezien nog in
eigendom is als 'groen'. Dat wil zeggen dat de beslissing om de bestemming te
veranderen van groen naar horeca in handen van de gemeenteraad ligt.
Wij denken dat de raadsleden eens ernstig met hun eigen geweten moeten overleggen!

een ingezonden zienswijze:

Beste Mensen van het verzet KFC-Domino's 

in de bijlage zien jullie een brief die ik verstuurd heb aan de gemeente.

Steun voor jullie actie en ga door want het is belangrijk voor iedereen en onze gezondheid en woongenot in Zilst 

met vriendelijke groet Gitje 

 

De Gemeenteraad van Veldhoven

Postbus 10101

5500 GA Veldhoven

 

Onderwerp : bezwaar Ontwikkellocatie Heistraat-Zoom (KFC-Domino's)

Datum : 04-02-2021

 

 

Geachte college,

 

In januari 2020 is plotseling een plan gepresenteerd over de bouw van 2 fastfoodrestaurants aan de Zoom.

Er zijn een heleboel redenen om hier tegen te zijn. Op korte termijn neemt u een besluit over het Ontwerpbestemmingsplan Heistraat/Zoom.

 

Mijn bezwaren zijn gegrond op de volgende feiten:

- Direct omwonenden: De locatie bevindt zich op enkele meters van de bestaande woonbebouwing, Slot-Oost , de Kruisstraat en de voorgenomen nieuwbouw aan de Zoom .

- Door de bezoekersaantallen aan deze fastfoodketens, die uitsluitend bereikbaar zijn via de rotonde Kruisstraat/ Peter-Zuidlaan/ Zoom zal een forse toename ontstaan van het aantal verkeersbewegingen hierop, maar ook op de toevoerwegen vooral rond etenstijd/spitsuur.

-Voor de veiligheid van fietsers is dit zeer ongewenst, in het rapport wordt nergens over de fietsers of het fietspad (de Slow Lane) beschreven, dat toch wel het paradepaardje is als snelweg naar Eindhoven

-Geen rekening gehouden met fietsers: die worden niet genoemd in het Rapport

-Is al druk van fietsers uit Meerhoven (Eindhoven ) school en werkverkeer die over de slow-lane gaan en veel recreatie fietsers

- Geen rekening gehouden met nog te bouwen huizen Slot -Oost , Kruisstraat (45 stuks) extra drukte als het klaar is

- Hoog hekwerk ( 3 meter hoge schutting) rondom KFC-Domino’s * dus minder zicht op rotonde *

- Extra drukte van verkeer dat van de N2 afkomt voor het eten bij de drive-thru

- Hurkmans met de grote vrachtwagens gelegen aan de Peter-Zuidlaan moet ook over de rotonde.

- sporters van David-Loyd

- later ook nog de pendelbusjes van ASML ( +/-100 busjes s ’morgens en 100 einde werkdag )

- drukte bij de verkeerslichten opstopping en ook bij de oprit van de N2 die is klein er krap

- Bovendien is de toename van het verkeer in de nachtelijke uren en het weekend een ingrijpende negatieve verandering voor vooral de direct aanwonenden van Kruisstraat en Zoom.

- Ook zal het geheel vooral negatieve effecten hebben op de naastgelegen woonbebouwing.

Ik noem hierbij het rondhangen van jongeren tot laat in de avond en nacht, veroorzaakt door de nachtelijke openingstijden.

 

Bekend, en heel vervelend en niet te ontkennen het zwerfvuil veroorzaakt door fastfoodketens en de daarmee gepaard gaande toename van overlast door ongedierte.

Dat er een convenant komt om deze vervuiling te minimaliseren is ook een lachertje.

De jeugd/oudere jeugd heeft het niet getekend en gaan dat ook niet doen, dat zijn de grootste vervuilers dat hebben we nu ook gezien tijdens de corona.

De rommel wordt vaak ook later op straat gegooid als het genuttigde is geconsumeerd , dus de verspreiding van het afval is véél verder dan het KFC-Domino’s terrein .

 

We zijn een JOGG gemeente! Ik weet nu niet meer wat het bij u inhoudt maar volgens mij jeugd op gezond gewicht.

Waar is het streven dan gebleven Jeugd Op Gezond Gewicht !!

Nu ook de media al verschillende keren aangeeft dat de Nederlanders te dik worden en dat DE GEMEENTE de fastfood moet tegen houden gaat u het juist binnenhalen

 

Het rapport over het hoofdstuk behoefte is ook al geen schoonheid , het is gericht op publiek vanuit Eindhoven dat geen zin meer heeft om te koken na boodschappen te hebben gedaan in Eindhoven bij de Nettorama en Praxis.

Geen toevoeging voor de mooie Kempen /Veldhoven

We hebben ook 29 afhaal horecazaken in Veldhoven die het zwaar hebben en de restaurants die

we hebben in Zeelst zien Mastade niet als behoefte.

Het mooie aanzicht en de uitzicht van de toren is gericht op Eindhoven .

20 meter toren uitzicht op Eindhoven ,weg , gras, campanile hotel, snelweg en concurrent McDonalds.

 

Het thuiskomen in ons KEMPEN:

Het heeft niets te maken met stedelijk karakter we zijn de toegangspoort naar de Kempen en van de groene vinger blijft niets niets meer over.

Ieder groene grasspriet wordt volgebouwd, blijft er nog iets over om te beleven, te wandelen, om buiten te spelen de longen voor het dorp Veldhoven/de Kempen

Zeelst staat beschreven als historisch dorp uit de Kempen dat behouden moet worden.

Dat we verder moeten ontwikkelen en groeien snap ik maar dit is geen dorpsbeleving van de Poort van de Kempen

Ons mooie uitzicht voor de Hovenring verdwijnt voor de bewoners die aan de rotonde wonen, dat was toch wat alle hoven aan elkaar verbond : Eindhoven, Meerhoven en Veldhoven.

 

Zie ook uw Ambitie Document :een blijvend mooi Veldhoven van 14-05-2019:

Veldhoven is een sterk verstedelijkte gemeente, maar kent typische dorpse kwaliteiten. Behoud van deze kwaliteiten is niet vanzelfsprekend, daar moet bewust aan gewerkt worden (bron: werkprogramma leefomgevingskwaliteit). De dorpse identiteit en structuur staan onder druk doordat de voormalige kerkdorpen en de historische linten zijn opgegaan in de stedelijke structuur van Veldhoven. Het dorpse karakter wordt door velen gewaardeerd. De bewoners van de kerkdorpen zijn trots op hun dorp. Het bloeiende verenigingsleven en de sterke sociale binding is daar een bewijs van. De oude kernen en dorpslinten hebben een andere karakteristiek dan de later tot stand gekomen structuren en dragen in zeer belangrijke mate bij aan de Veldhovense identiteit. Het is van belang dat de 4 kerkdorpen (Oerle, Zeelst, Meerveldhoven en Veldhoven-Dorp) en Zandoerle en Heers en de dorpslinten (Dorpsstraat, Locht, Provincialeweg, Kruisstraat, Broekweg, Kromstraat) hun bestaande (cultuurhistorische) waarden behouden en eigen identiteit niet verliezen.

 

Tenslotte:

Waarom is in beperkt aantal straten de brieven bezorgd? U heeft ruim 400 getekende brieven ontvangen met adres en naam gehad ,waarom hebben zij geen brief van u ontvangen?

Ze zijn ook bewoners van Zeelst/Veldhoven en krijgen ook te maken met de last/overlast van KFC- Domino’s op alle fronten .

Realisatie van 2 fastfood drive-thru's heeft een aanzienlijke negatieve invloed op mijn woon- en leefomgeving alsook op die van andere delen van het kerkdorp Zeelst.

Ik verzoek u deze brief bij uw beraadslagingen over het Ontwerpbestemmingsplan Heistraat-Zoom te betrekken en geen goedkeuring te verlenen door het plan af te wijzen.

Misschien vindt u mijn reden ook niet zo bijzonder, maar ik verwacht wel dat u hierop reageert.

 

 

naam.

adres.

handtekening.

nog een ingezonden voorbeeld......

De gemeente Veldhoven heeft het ontwerp bestemmingsplan gepubliceerd voor de vestiging van 2 fastfoodrestaurants 'Kentucky Fried Chicken’ en 'Domino’s Pizza' op het braakliggend terrein aan de Zoom in Veldhoven.

De behandeling in de gemeenteraad wordt eind juni verwacht.

Bewoners hebben tot 11 maart de tijd om bezwaren(zienswijzen) kenbaar te maken.

Met betrekking tot de onderwerpen; ‘Woon- en leefklimaat, Verkeer en Gezondheid volgt hieronder een zienswijze.

 

I. Het woon- en leefklimaat:

De bouw van twee fastfoodrestaurants tasten het woon- en leefklimaat van Zeelst wel degelijk aan. Ze worden beschouwd als een wezensvreemde en vooral platte invulling aan de toegang van Zeelst’. Ook al staat dit kleine terrein niet op de provinciale ‘Cultuurhistorische Waardenkaart’. In de Ruimtelijke Structuurvisie van de gemeente Veldhoven staat dat ‘Zeelst een hoge cultuurhistorische waarde heeft die behouden en versterkt moet worden’. Het al jaren braakliggend terrein wacht op een verantwoorde invulling in samenspraak met de inwoners van Zeelst, zoals dat hoort bij behoorlijk bestuur.

In de Toelichting die hoort bij het Ontwerp bestemmingsplan staat bij ‘Sleutelkaart’ onder 3.1 het onderwerp ‘Bestaande situatie’. Hier wordt de toegang tot Veldhoven als ‘een belangrijke entreefunctie’ bestempeld. Door de inwoners van Zeelst wordt deze entree met respect ‘DE POORT NAAR ZEELST’ genoemd.

Het oude dorpsgevoel onder de Zeelstenaren is nog intact en verdraagt zo’n inbreuk niet. Dit heeft niets te maken met Wonen en Werken in een dorpsgemeenschap, zoals Zeelst zich voelt.

Bij het ontwerp bestemmingsplan hoort ook een z.g. ‘Behoefteonderzoek’. Hierin wordt op blz. 14 en 15 gesuggereerd dat deze fastfoodrestaurants voldoen aan het beleid en zouden bijdragen aan de ‘SOCIALE COHESIE IN DE KERNEN‘ (van Veldhoven), de LEEFBAARHEID’ en een BETERE LEEFOMGEVING. Dat is bijzonder stuitend te noemen en nergens op gebaseerd. Het heeft hier ook zeker niet de ‘additionele waarde op kantoren, cultuur en toerisme’ wat volgens het horecabeleid trouwens aangetoond moet worden.

Deze vestigingen in Zeelst hebben op deze wijze en op deze plek niets te maken met het te verwachten klantenpotentieel uit Brainport, de ‘Bunker’ van de Technische Universiteit in Eindhoven, het Stationsdistrict, het Philips Lightingdistrict, Strijp S, de P+R in Eindhoven, de te verwachten toeristische trekpleister Evoluon in Eindhoven, Eindhoven Airport, het bedrijventerrein de Hurk/Croy, het winkelcentrum de Hurk, het aan de andere kant van de weg, ook in Eindhoven gelegen hotel Campanile, de nieuwbouwwijk in Meerhoven , de bezoekers van het tankstation van Shell en zeker ook niet de te verwachten bevolkingsgroei in Eindhoven en Veldhoven. Dit wordt in dit rapport opgesomd als een grote kans op succes voor de vestiging van een 'Kentucky Fried Chicken' en 'Domino’s Pizza' aan de Heistraat-Zoom. Dat gaat zeker lukken met een hoge uitkijktoren/reclame van 20 meter!

De projectlocatie aan de Heistraat behoort nog net tot de gemeente Veldhoven. (Blz.10) .  Dat is waar!

Het is Zeelst onwaardig deze plek te misbruiken voor dit verdienmodel.

(Om bovenstaande redenen teken ik bezwaar aan tegen dit ontwerp bestemmingsplan.)

 

II. Verkeer:

De grote toename van het elektrisch fietsverkeer is oorzaak van ander weggedrag van fietsers en dat heeft grote gevolgen voor het autoverkeer op de kleine rotonde aan het einde van de Kruisstraat. Fietsers hebben hier voorrang en dat nemen ze ook. Hun snelheid wordt door veel automobilisten met ontzetting, fout ingeschat.

Deze rotonde wordt nu al als problematisch gezien en verdraagt, vooral in de spitsuren, geen aantrekkend autoverkeer, met daarbovenop de in- en uitgang van de z.g. ‘Drive Thru’s van de twee restaurants, waardoor het autoverkeer het druk bereden fietspad 4 keer(!) moet kruisen.

N.B. In de ‘Sleutelkaart’ van het ‘Toelichtingsrapport’ wordt het fietspad op deze rotonde onderdeel genoemd van ‘een hoogwaardige fietsroute die campussen en economische toplocaties verbindt, de z.g. ‘Slowlane’, een interlokaal fietsnetwerk.

Mooie berekeningen van de verkeersbewegingen en de al of niet verwachte toename daarvan. In de berekeningen wordt NERGENS het woord ‘fiets’ gebruikt. Hiervan is geen enkele telling of prognose. Hoe kan dat?

Wij zijn de dagelijkse getuigen van wat daar goed gaat maar vooral ook fout!

(Om bovengenoemde redenen maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan)

 

III. Gezondheid:

Schaamteloos wordt in het ‘Behoefteonderzoek’ op blz 8 gewezen op het ‘profiel van de inwoners van het verzorgingsgebied: kleine huishoudens, jong met een hoog inkomen, die gemiddeld vaker buitenshuis gaan eten. Daarom wordt nu en in de de nabije toekomst, fastfoodvoorzieningen ook als een winstgevende bedrijfstak gezien. Op blz. 17 van het Behoefteonderzoek worden bij het ‘Dominante profiel’ jong volwassenen tussen de 25 en 45 jaar genoemd.

Jonge mensen dus, met jonge kinderen, schoolgaande kinderen ook.

Men gaat volkomen voorbij aan de waarschuwingen van artsen en onderzoekers, in krantenberichten, op TV, en Social Media. Waarschuwingen tegen de verwachting dat over 10 - 20 jaar Obesitas volksziekte nummer 1 is onder kinderen, volwassenen en ouderen. De gevolgen die dat heeft voor henzelf en de maatschappij zijn groot! Daarbij wordt fastfood steevast als een van de grote boosdoeners genoemd.

Ook bestuurders van steden willen handvatten om het tij te keren van de groei van fastfoodrestaurants. (Nieuwsuur NPO 2 - 26 januari 2021 en NRC 27 januari 2021). Zij vrezen die gevolgen ook! Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarop bij monde van staatssecretaris Paul Blokhuis laten weten te kijken of de Omgevings- en Warenwet hierop kan worden aangepast.

De gemeente Veldhoven heeft dit handvat op dit moment NIET nodig. De grond is juridisch nog hun eigendom. De gemeenteraad is aan zet om het huidige bestemmingsplan NIET aan te passen en zodoende horeca op deze plek te verhinderen.

In dit geval dus een ‘luxe positie’.  Zij kan besluiten om Zeelst niet op te zadelen met een onwenselijke ontwikkeling en bovenal de gezondheid van haar inwoners boven geld te stellen.

Geacht college en leden van de raad, twee gezichten past een bestuur van een gemeente niet. Aan de ene kant voor 5000,- euro per jaar contributie aan de landelijke organisatie ‘Jeugd Op Gezond Gewicht’ en aan de andere kant de goedkeuring aan de vestiging van 2 fastfood restaurants is als een dubbele moraal te beschouwen.

 

(Om bovengenoemde redenen maak ik bezwaar tegen de vestiging van de twee Fastfood restaurants op het braakliggend terrein aan de Heistraat-Zoom in Zeelst.)

handtekening, naam, adres

ingekomen email van buurtbewoner, 27 januari 2021

'Hooge Heeren in een tableau vivant'

Een 'tableau vivant' is een bevroren beeld, oftewel een momentopname van een gebeurtenis, uitgebeeld door stilstaande spelers in sprekende houding of mimiek.

Daar moest ik aan denken toen ik op internet zocht naar met wie wij te maken hebben bij de voorgestelde plannen aan de Heistraat-Zoom.

Ik zag foto's van 3 blijkbaar op jonge leeftijd al zeer geslaagde projectontwikkelaars.

Gefotografeerd in gedempt licht, waarbij de poses en het klassieke decor doen denken aan de schilderijen van 'oude meesters'.

 

Hoe schril is het contrast met de door hen benoemde doelgroep: jonge gezinnen in een nabij gelegen woonwijk in Eindhoven, die zogezegd vaak geen tijd hebben om te koken. En mensen die hun boodschappen doen bij de Nettorama of hun klus-inkopen bij de Praxis op de Hurk. Ook in Eindhoven trouwens, maar dat terzijde.

Wat een bof voor hen dat de gemeente wil meewerken aan het wijzigen van de bestemming van groen in horeca, lees fastfood. Dat scheelt een stuk met koken!

Wat zou dat potsierlijk staan, deze heren in hun sjieke maatpakken met een pizza in de hand of een bakje kip. Niet gezond, dat weten zij ook wel maar wat maakt dat uit voor die jonge gezinnen en de verleidingen voor hun kinderen. Geld gaat voor gezondheid en geld is waarom het draait. Is dat ook het credo van ons college?

Kennelijk hebben hun vooraanstaande vastgoedrelaties en hun verschijning indruk gemaakt op het college en hen blind gemaakt voor de waarschuwingen in deze tijd; de effecten van fastfood op mensen en vooral op hun kinderen. U kunt toch niet doof en blind zijn voor de artsen en hun zorgelijke rapporten? In toenemende mate trouwens ook de zorgen van bestuurders in de grote steden, die het hoog tijd vinden om het tij te keren. (Nieuwsuur NPO 2 van 26 januari 2021 en NRC van 27 januari 2021.)

Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport denkt staatssecretaris Paul Blokhuis na om de Omgevingswet en de Warenwet hierop aan te passen.

Bijvoorbeeld GEEN fastfood op 5 minuten lopen van scholen.

De kinderen van de jonge gezinnen hier zullen – als het plan wordt doorgezet – ELKE dag van school naar huis in iets meer dan 5 minuten de fastfoodkeukens direct binnen kunnen rijden! Niet te missen 'kekke fastfoodpaleizen' met een uitkijktoren van 20 meter. Bizar!

WHO CARES?

Daar helpt geen JOGG aan dat als doekje voor het bloeden door de gemeente Veldhoven is aangeschaft voor 5000 euro per jaar.

 

Dames en heren, om op de 'oude meesters' terug te komen:

Laat ze huizen bouwen als kastelen voor de doelgroep waarmee zij zich kennelijk identificeren. Maar laat ze hun handen afhouden van de 'Poort naar Zeelst', waar geen 'platte kastelen' passen.

Wees een verantwoord bestuurder die weet wat er omgaat in deze veranderende tijd.

 

Tot slot:

Ons paard van vertrouwen liep een jaar geleden weg uit Zeelst........wij hopen dat u het niet 'te voet' zult terugbrengen.

ingekomen email, 16 december

steunbetuiging gekregen van de bewonersgroep rond de Bosse Baan / burg van Hooflaan.

Zie ook hun website https://bossetorenvandebaan.jouwweb.nl/

ingekomen email, 11 december

 

beste actiegroep,

Wij wonen aan de Vijverstraat in Zeelst en ervaren nu al een enorme zwerfafval troep van ons aller vriend Mc Donalds. Overal ligt er wel wat, dus wij steunen de actie van harte en er gaat ook een mail naar de gemeente.

 

Met vriendelijke groet,

Frieda Bazelmans

 

Ingekomen tekst, 8 december 2020

met toestemming van de auteur overgenomen.

Uit de 'FRITS'

Afgelopen woensdag werd het protestbord geplaatst op een plek die ‘APVproof’ was. Het mocht zowaar. De avond daarop was het bord toch al foetsie, verdwenen. Neergehaald door fastfoodfreaks misschien? Vreetschuren in plaats van een aangename entree naar wat ooit een ‘kleine heerlijkheid’ was: Zeelst. Een verbeten strijd speelt zich af tegen de mogelijke komst van een KFC én een Domino’s Pizza.

Op een postzegeltje langs de Poot van Metz, daar zien de plannenmakers graag dat de buckets en pizza’s gaan schuiven over de afgiftebalies van de drive-thru’s. Met als bouwkundig toetje een voor het publiek toegankelijke uitkijktoren van 20 meter hoog. De iconische 70m hoge Hovenring valt er nog nét niet door in het niet.

Fraai is het sowieso niet: een uitkijktoren met zicht op het talud van de N2/A2. Evenwel nodig voor het stedelijk effect, betogen de stadsontwikkelaars van de gemeente Veldhoven. De Zilstenaren vinden het maar niks. ‘Mooi Zeelst. Houwen zo’ luidt hun motto.

Zwerfvuil, luchtvervuiling, extra verkeersbewegingen en onveiligheid: het is een doemscenario. Maar wat hen vooral steekt is de inbreuk op de ontsluiting van Zeelst. En de politiek geeft weinig thuis. Het gemeentebestuur van Veldhoven verschuilt zich achter lopende procedures. Dus hebben de actievoerders het ook nog over een hele andere boeg gegooid: gezondheid. Een op de twee volwassenen in Nederland heeft obesitas of overgewicht. Ook in Veldhoven.

Laat deze gemeente zich nou enkele jaren geleden verbonden hebben met de stichting JOGG Nederland. En zich daarmee gebonden aan de uitgangspunten van deze organisatie, te weten ‘…richting geven aan beleid voor een gezondere omgeving…’. Opdat óók in Veldhoven, Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) blijven.

Het bestemmingsplan biedt geen soelaas. Er is kennelijk geen ‘gezonde’ titel op grond waarvan de gemeenteraad een halt kan toeroepen aan de overdaad aan fastfood. Voorlopig lijken de Veldhovense JOGG-ambities dan ook meer voor de Bühne dan om er de wildgroei aan snelvoedselhuizen mee af te remmen.

Op social media lijkt er meer steun voor groei van de vreetschuurderij dan  begrip voor de JOGG-doelen. ‘…Nog een SpareRib Express er bij…’ en ‘…eigenlijk ook een Burger King…’ valt er te lezen.

Omwonenden van de Poort naar Zeelst gaan deze slag niet winnen. Het belang van een gezondere leefomgeving verliest het ook hier zonder twijfel van korte- termijn-stadsontwikkelingsdenken. En dat op een afstand van 750m van een florerende Big Mac Take Out. Maar ja, obesitas of niet, díe schuur ligt aan gene zijde van de Veldhovense gemeentegrens. Daar is het al ‘stads’.

link naar het artikel